Research Group

Graduate Students

 • Jie Feng

 • Hongxu Chen

 • Dingchuan Yang

 • Jiacai Liu

 • Yichen Fu

 • Yiwen Sun

 • Mingxi Hu

 • Manqing Fu

 • Wenye Li

 • Xianyin Zhang

Postdoc Alumni

 • Jinchi Chen (co-advised with Weiguo Gao, 2019–2023 )

PhD Alumni

 • Sihan Mao (2022, co-advised with Jianqing Fan and Qinwen Wang)

 • Haifeng Wang (2023)